Privat Bedrift Konsesjonskraft
Våre strømavtaler
Meny

Våre strømavtaler

Spotpris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på over 100 000 kWh.

Vis mer

Fastpris bedrift

For bedrifter som trenger eller ønsker forutsigbarhet.

Vis mer

Forvaltningsavtalen Forutsigbar

For bedrifter som ønsker å unngå høye pristopper og samtidig ha en konkurransedyktig kraftpris.

Vis mer

Porteføljeforvaltning

For store bedrifter med et årsforbruk på over 10 GWh.

Vis mer

Felleskraft bedrift

For bedrifter som ønsker å følge markedet, men også ønsker trygghet mot høye pristopper.

Vis mer

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Ishavskraft tilbyr gunstige avtaler til sine medlemmer.

Vis mer

PBL

PBL Kraft er avtalen for barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Vis mer

Innkjøpspris bedrift

For de prisbevisste som ønsker å følge markedet og har et forbruk på under 100 000 kWh.

Vis mer

Regjeringens strømtiltak for næringslivet.

Søknadsfristen for tilskudd gjennom energitilskuddsordningen var 11. desember 2022.

Status etter søknadsfristens utløp

Næringsminister Jan Christian Vestre gjorde opp status på energitilskuddsordningen på en pressekonferanse 16. desember. Der sa han at alle som har søkt får støtte – omlag 3 200 bedrifter, og at utbetalingen vil skje før jul. 30 % av bedriftene søkte om tilskudd 1 og 70 % søkte om tilskudd 2. Han sa også at summen av energieffektiviseringstiltakene det er søkt om tilskudd til, vil gi en strømbesparelse på rundt 500 GWh i året. 30 % søkte om tilskudd til solceller, 11 % til belysning, 10 % til utskiftning av vinduer, 7 % til varmepumpe og 6 % til etterisolering. Hele rammen på 2,8 mrd. kroner er brukt opp. Næringsministeren sa ikke at det forelå planer om å utvide ordningen til også å gjelde flere vintermåneder, men ønsket ikke å utelukke noe. Les hele pressemeldingen her.

Energitilskuddsordningen

Regjeringens forslag til energitilskuddsordning, Prop. 142 S (2021-2022), ble vedtatt av Stortinget 27.10.2022. Informasjonen som følger nedenfor, er hentet fra Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter, som trådte i kraft 21.11.2022. Denne siden ble sist oppdatert 16.12.2022.

Forutsetninger for å motta støtte

• Støtteberettiget strømforbruk må skje i strømprisområde NO1, NO2 eller NO5

• Minst 3 % strømintensitet første halvår 2022, målt som kostnader* til strøm og fjernvarme som andel av omsetningen i samme periode.

*fakturerte utgifter til strøm og fjervarme i perioden 01.01.22-30.06.22 slik disse fremkommer på faktura fra strømleverandør og/eller nettselskap og fjernvarmeleverandør, herunder forbruk, nettleie, avgifter og evt. påslag, men eks. mva. For bedrifter som benytter fjernvarme (i tillegg til strøm) er det da snakk om summen av kostnader til strøm og fjernvarme.
Se vår strømstøttekalkulator i portalen Ishavskraft Online Bedrift for ditt foretaks faktiske strømkostnader.

• Foretaket kan ikke utbetale utbytte eller tilsvarende i 2023. Se Forskrift § 2-7.

• Oppfylle vilkår om registering (foretaksregisterloven). Se Forskrift § 2-5.

• Foretaket må være skattepliktig til Norge for hele eller deler av sin virksomhet. Unntak for ideelle organisasjoner med omsetning på minst 50 000 kroner. Se Forskrift § 2-6.

• Enkelte unntak for bla. kraftintensiv industri, petroleumsvirksomheter, elektrisitetsproduksjon/distribusjonsselskap og foretak omfattet av andre
strømstøtteordninger som boligselskap, jordbruk, veksthus, vanningslag, frivillige lag/organisasjoner, Merkur-butikker o.l. Se Forskrift § 2-8. Unntak for foretak underlagt internasjonale sanksjoner, konkurs/avvikling, ubetalte skatter/avgifter o.l. Se Forskrift § 2-10.

Støttetrinn 1: Forbruksavhengig tilskudd

  • Gjennomført energikartlegging

Støttetrinn 2: Forbruksavhengig tilskuddskomponent OG investeringstilskudd for energitiltak

  • Gjennomført energikartlegging
  • Gjennomfører energitiltak

Hvor mye kan foretaket få i støtte?

Støttetrinn 1:

Forbruksavhengig tilskudd 01.10-31.12 =
(Støtteberettiget pris på strøm* minus 0,7 kr)
x 25 %
x strømforbruk i kWt

Inntil 3,5 mill. kr.
*beregnes som et aritmetisk gjennomsnitt av fakturerte priser gjennom perioden, eks. nettleie, påslag, fastledd, mva. og andre avgifter (Forskrift § 1-8 (4)). Estimat må benyttes for november og/eller desember (§ 3-1 (6)).

Strømstøttekalkulator: se beløpet ditt foretak kan søke om tilskudd til i portalen Ishavskraft Online bedrift

Støttetrinn 2:

Forbruksavhengig tilskuddskompontent 01.10-31.12 =
(Støtteberettiget pris på strøm* minus 0,7 kr)
x 45 %
x strømforbruk i kWt

Inntil 3,5 mill. kr.
*beregnes som et aritmetisk gjennomsnitt av fakturerte priser gjennom perioden, eks. nettleie, påslag, fastledd, mva. og andre avgifter (Forskrift § 1-8 (4)). Estimat må benyttes for november og/eller desember (§ 3-1 (6)).

Strømstøttekalkulator: se beløpet ditt foretak kan søke om tilskudd til i portalen Ishavskraft Online bedrift

Investeringstilskudd for energitiltak = Inntil 50 % av investeringskostnad.

Samlet tak støttetrinn 2: 5 mill. kr.

Energikartlegging – hva innebærer det?

I Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter § 2-3, heter det at energikartleggingen skal gi en oversikt over:

Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i prioritert rekkefølge. Enova er tilsynsmyndighet og kan fastsette nærmere krav til gjennomføring og dokumentasjon av energikartlegging. Skjema for energikartlegging er tilgjengelig på energitilskuddsordningen.no og er et obligatorisk vedlegg til søknad om tilskudd.

Trenger du hjelp?

I portalen Ishavskraft Online Bedrift finner du mye nyttig informasjon om ditt foretaks energibruk. Ishavskrafts energirådgivere har i tillegg snekret sammen en film for å veilede våre kunder gjennom energikartleggingen og utfylling av obligatorisk skjema. Denne vil være spesielt nyttig for mindre virksomheter som ikke besitter tilstrekkelig kompetanse i dag. Filmen ble sendt på e-post fredag 2. desember. Kunder som ikke har mottatt denne kan ta kontakt på bedriftskunde@ishavskraft.no.

Energitiltak – hvilke tiltak kan få støtte?

For tilskudd under støttetrinn 2, er det en forutsetning å gjennomføre minst ett energitiltak. Klima- og miljødepartementet har i samarbeid med Enova utarbeidet følgende liste med forhåndsdefinerte tiltak som det kan søkes tilskudd for. Det kan ikke søkes for andre tiltak.

Kilde: Forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter § 3-2. Det settes krav til minimumsnivå for tiltakene. Hvor byggteknisk forskrift (TEK17) inneholder krav til tiltak og løsninger legges disse til grunn. For øvrige tiltak og løsninger ligger minimumsnivået på beste kommersielt tilgjengelig teknologi. Kun kostnader påløpt etter 01.10.22 kan anses som investeringskostnader og budsjettert samlet investeringskostnad for energitiltak må være på minimum 50 000 kroner. Tiltaket må gjennomføres innen 24 måneder etter tilsagnsdato (min. 50 % gjennomføringsgrad) og sluttrapport på sendes Enova. Se Forskrift § 3-2 for detaljer.

Når kan du søke?

Det ble åpnet for søknader i slutten av november, med søknadsfrist 11. desember 2022. Det søkes én gang for både det strømavhengige tilskuddet og energitiltak. Det er lagt opp til utbetaling i 2022. Dette innebærer bruk av estimerte verdier for strømforbruk og strømpris for november og/eller desember måned. Klima- og miljødepartementet vurderer at det ikke skal gjennomføres en avregning, og at beregnet tilskudd basert på estimerte størrelser skal utgjøre faktisk tilskudd under ordningen (Forskrift § 3-1 (6)). Det er krav om bekreftelse/kontroll fra revisor/autorisert regnskapsfører med 80 % refusjon av kostnad for bekreftelse (maks. 5000 kroner) for de som får vedtak om tildeling av tilskudd (Forskrift § 4-3).

Både faktiske og estimerte verdier for ditt foretak,
har vi samlet i vår strømstøttekalkulator i Ishavskraft Online Bedrift.

Har du spørsmål?

Se ENOVAs Hjelp i forbindelse med søknadsprosessen. De kan også kontaktes på telefon: 08049 mellom 09:00-16:00 på hverdager, eller epost: svarer@energitilskuddsordningen.no. Ekstra åpningstid lørdag 10. desember 12:00-15:00 og søndag 11. desember 12:00-15:00.

Ansvarsfraskrivelse: Vi har gjort vårt beste for å sette oss inn i relevant forskrift.
I portalen Ishavskraft Online Bedrift har vi samlet beregninger for ditt foretak som etter hva vi
kan se, er nødvendige for å søke om støtte. Vi må imidlertid ta forbehold om feil, be
om at dere selv sette dere inn i relevante detaljer og gjerne gi oss tilbakemelding dersom vår
fremstilling er uriktig eller mangelfull.

Ishavskraft AS, Løkkeveien 111, 9510 Alta | Org nr NO979 139 268 | © 2022
Personvern og informasjonskapsler (cookies)